ร่วมแสดงความยินดีหลังสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองฯดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ร่วมแสดงความยินดีหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือ ปปร. (Advanced Certificate Course in Politics and Govemance in Democratic Systems for Executives) สถาบันพระปกเกล้า

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 2 จากซ้ายแถวบน) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) บริษัท วินตัน แอสโซสิเอซ จำกัด (Winton Associates Ltd., UK Co Advisor) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่ผลักดันบริษัทไทยในต่างประเทศขนาดกลางและ SME กว่า 5 บริษัทเป็นครั้งแรกในปี 2562 เพื่อการระดมทุน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่นานาชาติ AIM-LSE หรือ ตลาดทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange), ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (Internaltional Stock Exchange)ที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 7 เกินกว่า USD 3,500 Bilion และเก่าแก่ที่สุดของโลก รวมถึงตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange, SGX) ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์นานาชาติที่มีขนาดใหญ่ประมาณอันดับ 20 ของโลกซึ่งมีขนาดพอๆกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง หรือ ปปร.รุ่นที่ 22 ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ทั้งนี้ ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการบริหารและจัดการระดมทุนระหว่างประเทศ หรือ วาณิชชนกิจทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย, อังกฤษ และอเมริกา สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า, B.Eng.), ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร, ปริญญาโทด้านการเงิน (MARes.Finance), และปริญญาเอกด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ (PhD.Economics&Finance) จากมหาวิทยาลัยกรินิช (University of Greenwich) ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

โดยมีประสบการณ์การทำงานกว่าสองทศวรรษใน ธุรกิจการเงินการลงทุนของกองทุนนานาชาติที่ร่วมลงทุนในส่วนทุน (International Private Equity), บริษัทส่วนผู้ถือหุ้น (Holding Enterprise), และ การบริหารจัดการกองทุนระหว่างประเทศ (International Fund Management) เพื่อการลงทุนในหลายภาคธุรกิจ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การสื่อสาร, ข้อมูลและเทคโนโลยี, การแพทย์เพื่อบริการบุคคล, การเกษตรชีวภาพ ฯลฯ ในสำนักงาน London, United Kingdom(UK) ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ใน Strategic & Advisory Board, Silverlake Associates Ltd., รองประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร, Matrix Group International & Matrix KRTD Ltd., ผู้อำนวยการส่วนวิจัย ในสำนักงานสิงค์โปร, ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท Man Associates & CTT Ltd., รองกรรมการผู้อำนวยการ CT Brands (Delaware) LLc.& KTW Medical itd., และในสำนักงาน United States (U.S.) ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส Bain Partners & TCG Ltd. 

นอกจากนี้เป็น สมาชิกสามัญใน สมาคม The Royal Econnomic Society (British) London, UK และสมาคม The Asian Finance Association มีผลงานวิจัยและวิชาการทางด้านการเงินที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทางการเงินระดับโลกและนานาชาติ ได้แก่ Journal Of Mathematical Finance ; SciRes, Journal of China Finance Review international (CFRI) ; regarding main research topics of 'Implied Idiosyncratic Volatility' , 'Global Financial crises' and 'stock Return Predictability', etc.

Post a Comment

0 Comments